Algemene voorwaarden

1

Palma Verde Exoten V.O.F.
2
Toepasselijkheid
3
Elektronische communicatie
4
Totstandkoming van de overeenkomst en ontbinding van de overeenkomst
- Afkoelings periode (ontbinding overeenkomst)
- Niet goed -geld terug (ontbinding overeenkomst)
- Krediet waardigheid (ontbinding overeenkomst)
- Leveringen
5
Retourzendingen en retourbetalingen
- Kosten retourzendingen
6
Terugstorten van aankoop bedrag
7
Herstel / reparatie / en/of levering van het ontbrekende
8
Leveringen en klachten omtrent leveringen
- Leveringskosten
9
Verpakkingen tijdens leveringen / transporteur
10
Garanties
11
Prijzen, afbeeldingen en potmaten
12
Eigendoms voorbehoud
13
Betalingen
14
Overige bepalingen
15
Garantie plantenbakken/vijvers/vijvermuren en toebehoren
---------------------------------------
1
Onderneming/verkoper 
1.1 
Palma Verde
De Bunders 3
5411NL Zeeland
1.2
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 64032558, Palma Verde Exoten V.O.F.
BTW-nummer: NL855494761B01 
2
Toepasselijkheid
2.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en diensten en op alle overeenkomsten tot uitvoeren van werk en/of van koop en verkoop door www.palmaverde.nl gevestigd te Zeeland (N-Br.)
De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als "de wederpartij".
2.2
Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk zijn overeengekomen.
2.3
Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, geldt als instemming met de toepasselijkheid ervan.
2.4
Palma Verde behoudt zich het recht om op elk door ons gekozen moment de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen.
3
Elektronische communicatie
3.1
Palma Verde erkent bij het verstrekken van een opdracht door wederpartij dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
3.2
Wederpartij erkent bij het verstrekken van een opdracht aan Palma Verde dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
4
Totstandkoming van de overeenkomst en ontbinding van de overeenkomst
4.1
De overeenkomst tussen Palma Verde en wederpartij, komt tot stand wanneer Palma Verde (na het correct invullen en verzenden van de gegevens door de wederpartij welke nodig zijn voor aflevering en facturatie/betalingen) een ontvangstbevestiging verstuurt naar wederpartij. Dit gebeurt via elektronische communicatie of te wel; e-mail.
4.2
Afkoeling periode (ontbinding overeenkomst)
De wederpartij kan de bestelde producten uiterlijk binnen 7 dagen, zonder opgaaf van redenen retourneren.
4.3
Niet goed- geld terug (ontbinding overeenkomst)
Palma Verde garandeert dat de producten en diensten welke geleverd worden, overeenkomen met het geen dat wordt aangeboden en omschreven op de site van de Palma Verde.
4.4
Krediet waardigheid (ontbinding overeenkomst)
Ontbinding van de overeenkomst is mogelijk indien er twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van de wederpartij, Palma Verde kan zonder opgaaf van redenen de overeenkomst ontbinden.
4.5
Leveringen
Ontbinding van de overeenkomst is mogelijk indien de maximale leverings termijn van 21 werkdagen door Palma Verde wordt overschreden. Wederpartij dient dit kenbaar te maken door middel van een e-mail of schriftelijk per post. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
5
Retourzendingen en retourbetalingen
5.1
Onder retourzendingen wordt verstaan alle producten die retour worden gezonden. Planten dienen binnen 7 dagen na ontvangst door wederpartij geretouneerd te worden aan Palma Verde.
Voor overige artikelen geldt een termijn van 14 dagen indien ongeopend danwel in gesloten verpakking geretouneerd.
5.2
Artikelen die worden aangeboden voor retourzendingen worden door Palma Verde binnen 24 uur geïnspecteerd op defecten of ontbrekende onderdelen.
5.3
Kosten retourzendingen
De kosten van (retour-) transport / levering komen voor rekening van de wederpartij.
5.4
De kosten van het herstellen en/of vervangen van de originele verpakking komt voor rekening van de wederpartij.
5.5
Het risico op beschadiging of vermissing tijdens de retourzending komt voor rekening van de wederpartij. Tenzij dit anders en schriftelijk is overeengekomen met Palma Verde. Indien een artikel beschadigd is afgeleverd bij de wederpartij, dient de wederpartij Palma Verde hiervan eerst op de hoogte te stellen alvorens het artikel te retourneren.
5.6
Indien de wederpartij aantoonbaar schuldig is aan het ontbreken van artikelen en/of beschadigen van inhoud door het niet deugdelijk verpakken van de retourzending, dan is ontbinding van de koopovereenkomst niet mogelijk.
6
Terugstorten van aankoop bedrag
6.1
Indien beide partijen zijn overeen gekomen dat de overeenkomst wordt ontbonden en de wederpartij verzoekt tot terugstorting van het aankoop bedrag, zal Palma Verde dit binnen een redelijk aanvaardbare termijn doen (maximaal 14 dagen) op de rekening van de wederpartij. Minus de kosten welke zijn vernoemd in punt 5.3 t/m 5.6 van deze voorwaarden. 
7
Levering van het ontbrekende
7.1
Indien producten niet geheel worden afgeleverd kan de wederpartij verzoeken tot nalevering. Mits de procedure wordt gevolgd welke staat omschreven bij artikel 8.1 t/m 8.10 komen de kosten hiervan voor rekening van Palma Verde.
8
Leveringen en klachten omtrent leveringen
8.1
Palma Verde streeft naar een leverings termijn van 1 week binnen Nederland indien op voorraad.
Bestellingen via de importeur (indien niet op voorraad importeur) zijn niet binnen het termijn van 1 week te realiseren, hierover wordt de koper op de hoogte gehouden door Palma Verde over de te verwachten leveringstijd.
Levering vindt in overleg met wederpartij plaats.
8.2.
Alle artikelen welke direct vanaf Palma Verde worden verzonden naar wederpartij, worden aan een inspectie onderworpen op kwaliteit en inhoud. Het risico op beschadiging e.d. is tijdens het transport voor rekening van de transporteur.
8.3
De wederpartij garandeert aan Palma Verde dat de geleverde producten binnen een termijn van 24 uur worden gecontroleerd op inhoud en kwaliteit.
8.4
Klachten omtrent levering, inhoud of kwaliteit dienen direct telefonisch of via mail gemeld te worden aan Palma Verde. Wederpartij zal na deze telefonische melding de gegronde klacht schriftelijk bevestigen binnen de gestelde termijn van 7 dagen na ontvangst van de producten.
8.5
Na het melden van een klacht zowel telefonisch als schriftelijk (of mail), zal wederpartij ten aller tijde de instructies opvolgen van Palma Verde.
8.6
Wederpartij verplicht zich het pakket in ontvangst te nemen. Wederpartij wordt door verkoper op de hoogte gesteld van verzending middels een track & trace code die via mail verzonden wordt. 
Indien het pakket niet aan huis geleverd kon worden door afwezigheid van wederpartij, dan wordt het pakket op een postlokatie achtergelaten. Hiervan wordt wederpartij door de pakketbezorger middels een schriftelijke melding op de hoogte gesteld.
Wordt het pakket niet opgehaald door wederpartij en derhalve geretourneerd aan verkoper, dan is verkoper niet verplicht het factuurbedrag te storneren aan wederpartij bij schade aan de goederen. 
8.7
Palma Verde gaat over tot levering nadat het factuurbedrag is ontvangen op de bankrekening van Palma Verde en/of bij contante cq. PIN betaling bij levering wederpartij.
8.8
Artikelen en planten dienen direct na aflevering gecontroleerd te worden op inhoud en kwaliteit.
8.9
Klachten over de planten of artikelen dienen direct telefonisch, binnen de gestelde termijn, gemeld te worden. Na de telefonische melding van de klacht heeft de wederpartij een termijn van 7 dagen na levering om deze klacht schriftelijk te bevestigen.
8.10
De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de producten, omschreven in artikel 4.1 van deze voorwaarden, tijdens transport (mits transport niet door Palma Verde wordt uitgevoerd).
8.11
N.v.t.
8.12
Indien wederpartij niet tevreden is over het geleverde van een artikel, kan zij dit schriftelijk doen, waarna Palma Verde, naar beste kunnen, zal bemiddelen in het geschil tussen leverancier en wederpartij.
8.13
Na het melden van een klacht zowel telefonisch als schriftelijk, zal wederpartij de instructies opvolgen van Palma Verde.
9
Verpakkingen tijdens leveringen / transporteur
9.1
Het is Palma Verde die beslist over het soort verpakkingsmateriaal welke wordt gebruikt voor (retour-) leveringen.
9.2
Het is Palma Verde die beslist over welke transporteur de bestelde artikelen aflevert, mits niet getransporteerd door Palma Verde.
9.3
Palma Verde is niet aansprakelijk voor schade aangericht aan de levering/bestelling tijdens het transport uitgevoerd door derden.
9.4
Palma Verde is niet aansprakelijk voor vertragingen uitgevoerd door vervoerder PostNL.
10
Garanties
10.1
Op alle producten en diensten die worden aangeboden op de shop van Palma Verde zijn de garanties van toepassing welke worden verstrekt door de fabrikant van de artikelen. Binnen het garantietermijn defect geraakte artikelen worden kostenloos omgeruild op vertoon van de kassabon of factuur.
10.2
Tenzij er spraken is van grove schuld of nalatigheid, is Palma Verde niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en/of bedrijfsschade, veroorzaakt door: (ondeskundig) gebruik, ziektes en/of plagen of artikelen met gebreken.
10.3
Palma Verde is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt indien de Palma Verde website tijdelijk niet bereikbaar en/of beschikbaar is voor bestellingen.
10.4
Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van het bestelde.
10.5
Palma Verde is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van bevriezing met betrekking tot de opgegeven winterhardheid van de planten. Meerdere factoren kunnen hierop namelijk van invloed zijn. Tevens uitgesloten van groeigarantie is het afsterven van de plant als gevolg van uitdroging of verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen.
10.6
Door Palma Verde geleverde palmbomen en andere planten zijn van goede kwaliteit en goed geworteld. Op deze palmen en overige planten krijgt u 2 maanden garantie na aankoop. De garantie is van toepassing op planten die in de volle grond geplant worden. (Voor alle planten geldt punt 10.5).
11
Prijzen, afbeeldingen en potmaten
11.1
Alle genoemde prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW.
Afbeeldingen komen zo goed als mogelijk overéén met het originele en te leveren artikel, voor wat betreft soort. Doch zijn verschillen per plant nimmer uit te sluiten.
Voor gembers, siergrassen, bladverliezende bomen en struiken e.d. geldt in de winter en het vroege voorjaar dat deze geen of weinig groen blad hebben.
11.2
Aangegeven potmaten kunnen ook afwijken, planten kunnen in een kleinere of grotere bloempot geplant zijn dan wordt aangegeven op de website.
 
12
Eigendoms voorbehoud
12.1
Indien de wederpartij heeft voldaan aan zijn verplichtingen tegenover Palma Verde, is wederpartij rechtsmatig eigenaar van het gekochte.
12.2
Indien wederpartij niet kan voldoen aan de verplichtingen tegenover Palma Verde, is het bestelde direct opeisbaar door Palma Verde.
12.3
De wederpartij mag het bestelde niet eerder belasten, verkopen, afleveren of vervreemden voordat aan de verplichtingen tegenover Palma Verde is voldaan.
13
Betalingen
13.1
Indien Palma Verde het toelaat om de wederpartij "op rekening" of onder rembours te laten kopen, geldt hiervoor een andere betalings termijn dan vermeld wordt in deze voorwaarden, overige voorwaarden blijven altijd van kracht. Voor vragen of informatie hierover neem contact op met Palma Verde via email.
13.2
Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen wordt voldaan aan Palma Verde, zal vanaf het tijdstip van overschrijding een rente over de totale factuur bedrag worden berekend van 2 % per maand. Waarbij een gedeeltelijke maand als volledig word aangezien.
13.3
Indien Palma Verde het noodzakelijk acht om na herhaaldelijk aanmanen van de wederpartij incasso en/of executie-maatregelen te treffen, zijn alle kosten voor deze gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen voor rekening van de wederpartij.
De wederpartij zal ter zake buitengerechtelijk kosten, een bedrag van 15% van de hoofdsom en vertragingsrente verschuldigd zijn met een absoluut minimum van ad € 55,00.
Noot:
Middels automatische incasso wordt het volledige factuur bedrag, d.w.z. 100% van de aankoopsom, in rekening gebracht - cq. afgeschreven.
13.4
Al onze incasso werkzaamheden worden verricht door IM Nederland Credit Management Services BV. Alle kosten gemaakt door IM Nederland Credit Management Services BV zijn tevens voor rekening van de wederpartij.
14
Overige bepalingen
14.1
Op de door ons gedane offertes, aangegane overeenkomsten en voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Voor meer informatie omtrent deze voorwaarden kunt u zich wenden tot Palma Verde.
15
Garantie plantenbakken/vijvers/vijvermuren en toebehoren
15.1 
Op de door Palma Verde geleverde producten wordt een garantie gegeven af fabriek, deze zogenaamde fabrieksgarantie is bepalend.
15.2
Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een korte garantietermijn in acht worden genomen, geldt die kortere termijn als de tussen de klant en Palma Verde overeengekomen garantietermijn.
15.3 
De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van
Palma Verde en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.
15.4
Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt
aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.
15.5
De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier van het product.
15.6
Fabricage fouten en daaruit voorvloeiende kosten van klant kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot enige schadevergoeding, dan wel aansprakelijkheid.
15.7
De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Palma Verde, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.